این شرکت قرار است نظارت بر عملکرد شرکت مدیریت تولید برق طوس را بر عهده بگیرد

design by:navidiranian