ردیف

نام صاحب سهم

درصد سهام

1

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

89.7

2

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

10

3

شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین

0.1

4

شرکت مدیریت صنایع عمومی تأمین

0.1

5

شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل

0.1

design by:navidiranian