حوزه امور کاری
برق مدیریت و بهره‌برداری نیروگاه‌های واگذارشده به شستا
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های حرارتی
ارایه خدمات انرژی (ESCO)
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های کوچک
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر
آب مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث سیستم‌های آب شیرین‌کن
design by:navidiranian